Emri i organizatës sindikale është: Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH).

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, (KSSH), është krijuar dhe funksionon si bashkim vullnetar i Federatave Sindikale të profesioneve ose degëve të ekonomisë.

KSSH-ja, është e njohur si Person Juridik me Urdhër  të Ministrit të Drejtësisë, nr.6/1, datë 3.09.1991.

Mbledhja themeluese e saj është zhvilluar më 5 Qershor 1991.

KSSH-ja, ndodhet me seli  në adresën: Sheshi Garibaldi, Nr 3, Pallati Tekstilisti, Kombinat, Tiranë, Albania

STATUTI KSSH