KSSH perbehet nga 12 Federata Sindikale

 • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit, Edukimit dhe Shkencës.
 • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Shqipërisë.
 • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shërbimit Civil dhe të Administratës Shtetërore.
 • Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Shqipërisë.
 • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit.
 • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit, Drurit dhe Infrastrukturës publike.
 • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale.
 • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Ushqimit, Pylltarisë dhe Ambjentit.
 • Federata e Sindikatave të Shërbimit Policor.
 • Federata e Sindikatave të Pensionistëve dhe të Papunëve
 • Federata e Sindikatave të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare e Turizmit.
 • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shtypit, Medias, Kulturës dhe Sportit

ORGANIZIMI