Manual për të drejtat dhe detyrimet në marrëdhëniet e punës

Siguria dhe shëndeti ne punë

Kongresi i IV i KSSH

Reforma per pensione dinjitoze

Ecuria gjyqesore e konflikteve te punes

KSSH - në mbrojtje të punëmarrësve