Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit Edukimit dhe Shkencës të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

·         Organizata Sindikale e Arsimit të Përgjithshëm Parauniversitar

·         Organizata Sindikale e Arsimit dhe Formimit Profesional

·         Organizata Sindikale e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor

KONTAKT

Sekretar i Përgjithshëm

Z. Hajrush Çollaku

Mobile: +355 69 31 90 509

Email: kssh@kssh.org; organizim@kssh.org

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Elektro-Energjitikës
  • Organizata Sindikale e e Punonjësve të Industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të mineraleve metalorë dhe jo metalorë (miniera, metalurgji, etj.)
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të naftës dhe të gazit: nxjerre, përpunim, tregtim
 •  Organizata Sindikale e Punonjësve të Industrisë së lehtë metal-mekanike, prodhuese dhe përpunuese

KONTAKT

Sekretar I Përgjithshëm

Z. Taf Koleci

Mobile: +355 68 21 44 041

Email: kssh@kssh.org; industri@kssh.org

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shëndetësisë të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

  • Organizata Sindikale e Punonjësve në shërbimin spitalor, parësor dhe ambulatory
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit Stomatollogjik
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit Farmaceutik
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimit të infrastrukturës shëndetësore (urgjenca, lavanteri, guzhina, Administrata, etj)

KONTAKT

Sekretari i Përgjithshëm:

Z. Petrit Frangu

Mobile: +355 69 21 47 965

Email: kssh@kssh.org; shendetesi@kssh.org

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Transportit: Rrugor, Hekurudhor, Detar, Ajror, Shërbimet mbështetëse ndihmëse
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Postë-Telekomunikacionit: Posta, Telekomi, Telefonia, Telepuna, call center, etj

KONTAKT

Mobile: +355 68 20 47 583

Email: kssh@kssh.org

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit, Zhvillimit Urban, Administratës Publike dhe Shërbimeve Policore të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Ndërtimit dhe Përpunimit të Drurit dhe Infrastrukturës Rrugore
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Administratës publike.
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të shërbimeve Publike: Ujësjellësa, Pastrim Gjelberim
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Shërbimev Policore: Të gjitha llojet e policies

KONTAKT

Sekretar i Përgjithshëm:

Z. Kujtim Myrtaj

Mobile: +355 68 22 74 068

Email: kssh@kssh.org; administrate@kssh.org

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Lehtë, Artizanale dhe Agropërpunuese

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve, lëkurë këpucës
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të të Shërbimeve Artizanale (berber, parukier, rrobaqepës, këpucari, ngjyrosje, etj.)
 • Organizata Sindikale e Punonjësve Industrisë Agropërpunuese

KONTAKT

Sekretar i Përgjithshëm:

Z. Hajdar Kanani

Mobile: +355 68 20 34 411

Email: kssh@kssh.org; tekstil@kssh.org

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Blegtorisë, Pylltarisë dhe Peshkimit të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

  • Organizata Sindikale e Punonjësve të bujqësisë
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të blegtorisë
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të pylltarisë
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Peshkimit

KONTAKT

Sekretare e Përgjithshme:

Znj. Jona Vina

Mobile: +355 698958074

Email: kssh@kssh.org; bujqesi@kssh.org

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare dhe Turizmit të Shqipërisë

Kjo Federatë përbëhet nga organizatat profesionale sindikale si vijon:

  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Tregtisë: Shumicë, Pakicë, Tregje, Institucione Finaciare
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Turizmit (hoteleri, restorante, agjensi)
  • Organizata Sindikale e Punonjësve të Sistemit Bankar
 • Organizata Sindikale e Punonjësve të Sistemit të Sigurimeve dhe Siguracioneve.

KONTAKT

Sekretare e Përgjithshme:

Znj. Anisa Subashi

Mobile: +355 69 21 57 885

Email: kssh@kssh.org; financa@kssh.org